Gebruikers voorwaarden

Servicevoorwaarden 

(17 oktober 2017) 

Deze Servicevoorwaarden (de “Servicevoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden op grond waarvan Left2Cook v.o.f. (hierna “Left2Cook”) functionaliteiten van de website en andere producten en diensten aan u aanbiedt en als u www.left2cook.nl bezoekt, Left2Cook producten of diensten en Left2Cook apps gebruikt voor mobiele telefoons of software gebruikt, geleverd door Left2Cook in verband met het voorgaande (gezamenlijk, “Left2Cook Services”).

Door gebruik te maken van Left2Cook Services, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door want zij beheersen uw toegang tot en gebruik van Left2Cook Services en zetten de wettelijk bindende voorwaarden uiteen die toepasselijk zijn voor uw gebruik van de Left2Cook Services. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, DAN DIENT U DE LEFT2COOK SERVICES NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN. 

Het gebruik van de Left2Cook Services is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk- en privégebruik, dus elk ander gebruik, met inbegrip van alle gebruik van de Left2Cook Services voor commerciële of zakelijke doeleinden is strikt verboden. 

HET GEBRUIK VAN DE LEFT2COOK SERVICES 

Left2Cook levert redelijke inspanningen om de Left2Cook Services 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te maken; echter, Left2Cook behoudt zich het recht zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie tijdelijk de toegang tot de Left2Cook Services te verwijderen, voor zover zulks door Left2Cook noodzakelijk geacht wordt, en met inbegrip van het uitvoeren van onderhoud van de Left2Cook Services.

Left2Cook zal redelijke inspanningen leveren om u tenminste 24 uur van te voren een kennisgeving te sturen over enige onderbreking van de Left2Cook Services. Om toegang te krijgen tot de Left2Cook Services, dient u zich in een land bevinden waar de Left2Cook Services beschikbaar zijn en tenminste 13 jaar oud te zijn. 

Als u niet tenminste 13 jaar oud bent, zult u niet proberen toegang te krijgen tot alle Left2Cook Services. Als u tussen de 13 en 17 jaar oud bent, dient u toestemming te verkrijgen van uw ouders of voogd om u aan te melden voor deze site en/of u te abonneren op de Left2Cook Services. 

Houd er rekening mee, dat bepaalde functies of kenmerken van de Left2Cook Services die op de site of app staan omschreven niet beschikbaar zijn in uw land van vestiging. 

WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWARADEN 

Left2Cook kan van tijd tot tijd deze servicevoorwaarden aanpassen. Wij zullen alle materiële wijzigingen van deze servicevoorwaarden tenminste 30 dagen vóór de ingangsdatum van de wijzigingen op de site plaatsen met een kennisgeving van de wijzigingen. Als u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, zullen wij proberen u op de hoogte te houden van materiële wijzigingen aan deze servicevoorwaarden door tenminste 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u laatst aan ons hebt verstrekt. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dan kunt u uw account binnen de geldende termijn van 30 dagen beëindigen door uw account te verwijderen (sectie Instellingen van de app). 

RECENSIES, COMMENTAREN, COMMUNICATIE EN ANDERE CONTENT 

Gebruikers kunnen recensies, commentaren, foto’s, video’s en andere content plaatsen; suggesties, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie voorleggen, zo lang als de content niet onwettig, obsceen, bedreigend, lasterlijk, een schending van de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van publiciteitsrechten), of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en geen software virussen, politieke campagnevoering, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailingen of enige vorm van “spam” bevat of ongevraagde commerciële elektronische berichten. U kunt geen gebruik maken van een vals emailadres, zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of anderszins misleidend zijn. Left2Cook behoudt zich het recht (maar is niet verplicht) dergelijke content te verwijderen of te bewerken, maar controleert geplaatste content niet regelmatig. 

Als u content plaatst of materiaal voorlegt, en tenzij wij anders aangeven, verleent u Left2Cook een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, en volledig sublicentieerbaar recht op gebruik, reproductie, wijziging, aanpassing, publicatie, uitvoering, vertaling, werk af te leiden uit, distributie en weergave van dergelijke content over de hele wereld en in alle media. U verklaart en garandeert dat u de alle rechten op de content die u plaatst bezit of anderszins beheert, dat de content juist is; dat het gebruik van de door u geleverde content dit beleid niet schendt en geen schade zal aanrichten aan enige persoon of entiteit; en dat u Left2Cook vrijwaart van alle claims die kunnen voortvloeien uit de door u geleverde content. Left2Cook heeft het recht, echter niet de verplichting, alle activiteiten of content te controleren en te bewerken of te verwijderen. Left2Cook neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige content die door u of enig andere derde partij wordt geplaatst. 

U erkent, dat door het gebruik van de Left2Cook Services u blootgesteld kunt worden aan content die u beledigend of verwerpelijk vindt en dat u de content op eigen risico bekijkt. U erkent en gaat ermee akkoord dat u en niet Left2Cook zelf verantwoordelijk bent voor alle content die u aanmaakt, verzendt of weergeeft door het gebruik van de Left2Cook Services en voor de gevolgen van uw acties in verband met uw gebruik van de Left2Cook Services. U erkent en gaat ermee akkoord dat de begrippen die door Left2Cook worden gebruikt om de content van recepten te categoriseren (met inbegrip van en zonder beperking veganistisch, vetarm, zoutarm, glutenvrij en suikerarme receptengegevens), wordt gebruikt voor het exclusieve doel van het organiseren van zoekresultaten. Terwijl Left2Cook ernaar streeft u accurate zoekresultaten te geven, kan Left2Cook niet garanderen dat alle recepten die binnen een groep zijn gegroepeerd, voldoen aan alle gouvernementele en nietgouvernementele normen voor een dergelijke categorie, noch kan Left2Cook garanderen dat alle recepten die resulteren uit een Left2Cook zoekopdracht de zoekopdracht nauwkeurig zullen weerspiegelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw Left2Cook zoekresultaten naar ingrediënten die voor u om welke reden dan ook schadelijk of verwerpelijk zijn. 

Terwijl u afbeeldingen op left2cook.nl of via de Left2Cook Services kunt indienen, moeten recept-gerelateerde afbeeldingen zijn die uw eigendom zijn en niet onderworpen aan auteursrechten van derden en geen handelsmerken van derden bevatten. In geval dat u een afbeelding gebruikt die is onderworpen aan auteursrechten van derden, moet u expliciet de afbeelding benoemen in de daarvoor bedoelde rubriek op Left2Cook. Een niet-exclusief voorbeeld van een acceptabele afbeelding bevat afbeeldingen van recepten die door u zijn bereid. Left2Cook behoudt zich het recht afbeeldingen (zonder voorafgaande kennisgeving) te verwijderen die geen verband houden met recepten of voedsel, die ongepast (zoals bepaald naar Left2Cook’s eigen goeddunken) zijn, die auteursrechtelijk of gepatenteerde materialen bevatten die naar de mening van Left2Cook eigendom zijn van een derde partij. 

HET TOEVOEGEN VAN RECEPTEN OP LEFT2COOK 

Wij nodigen u uit om uw culinaire creaties toe te voegen. Alle door u op Left2Cook toegevoegde recepten blijven uw eigendom. Door uw recepten toe te voegen of te plaatsen, verleent u Left2Cook een eeuwigdurende, wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruik, wijzigen, publiekelijk uitvoeren, weergeven, reproduceren en distribueren van uw recepten op alle Left2Cook Services, websites en apps, inclusief op websites en apps die worden geëxploiteerd door onze externe strategische partners. Left2Cook zal het gebruik van alle toegevoegde recepten die u van uw account verwijdert, stopzetten. De door u toegevoegde recepten zullen na verwijdering niet langer verschijnen in zoekresultaten van gebruikers van de Left2Cook Services of op sociale netwerking sites (bijv. Facebook), waar u uw recepten heeft “geliked” of “gerated” via de Left2Cook Services. Houd er rekening mee, dat het sluiten van uw Left2Cook account hetzelfde effect heeft als het verwijderen van de door u op Left2Cook toegevoegde recepten. 

LICENTIE EN TOEGANG 

Onder voorbehoud van uw naleving van deze servicevoorwaarden, verleent Left2Cook u een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet sublicentieerbare licentie voor toegang en voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Left2Cook Services. Deze licentie bevat geen wederverkoop of commercieel gebruik van Left2Cook Services of de content daarvan; enig afgeleid gebruik van Left2Cook Services of haar content; downloaden, kopiëren of ander gebruik van accountgegevens ten behoeve van een derde partij; of het gebruik van data mining, robots, of het verzamelen van soortgelijke gegevens en extractiesoftware. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in deze servicevoorwaarden zijn voorbehouden en worden gehandhaafd door Left2Cook of haar licentiehouders, houders van rechten of andere content aanbieders. Left2Cook Services noch enig onderdeel van Left2Cook Services kan worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Left2Cook. U mag niet inlijsten of technieken voor inlijsten gebruiken om een handelsmerk, logo, of andere merk gebonden informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, paginaindeling, of formulier) van Left2Cook bij te voegen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen meta tags of andere “verborgen tekst” gebruiken met de naam of het handelsmerk van Left2Cook zonder een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Left2Cook. U mag de Left2Cook Services niet misbruiken. U mag de Left2Cook Services uitsluitend gebruiken zoals is toegestaan door de wet. De door Left2Cook verleende licenties worden beëindigd indien u niet voldoet aan deze servicevoorwaarden. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De Left2Cook Services en alle elementen samengesteld uit het voorgaande (zoals maar niet beperkt tot de logo’s, domeinnamen, tracks of video’s en hun bijbehorende elementen zoals foto’s, afbeeldingen, teksten) (de “Left2Cook content”) zijn het exclusief eigendom van Left2Cook en/of haar licentiehouders. De Left2Cook content wordt beschermd door de toepasselijke wetten, inclusief wetgeving betreffende intellectueel eigendomsrecht. U krijgt uitsluitend toegang tot de Left2Cook content of mag deze gebruiken voor het doel de Left2Cook Services in overeenstemming met deze servicevoorwaarden te gebruiken. 

Elk ongeoorloofd gebruik van deze site, service of de Left2Cook content is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Left2Cook strikt verboden. 

COPYRIGHT KLACHTEN 

Left2Cook respecteert het intellectueel eigendom van anderen. Als u denkt dat uw werk op een wijze wordt gekopieerd die inbreuk maakt op het auteursrecht, gelieve ons te e-mailen op info@left2cook.nl. 

UW WACHTWOORD 

Als u enige Left2Cook Service gebruikt, dan bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. En u gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. 

PRIVACY 

Lees onze Privacyverklaring, die tevens van toepassing is op uw gebruik van Left2Cook Services, om onze praktijken te begrijpen. 

TOEWIJZING 

Deze servicevoorwaarden en alle toegekende rechten en licenties, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, echter mogen zonder restricties worden toegewezen door Left2Cook. Elke poging tot overdracht of toewijzing in overtreding hiervan zullen nietig worden verklaard. 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING / SCHADELOOSSTELLING 

U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT LEFT2COOK EN HAAR MOEDERBEDRIJVEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, PARTNERS, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, BEAMBTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTSCHAPPEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS (COLLECTIEF GENOEMD DE “LEFT2COOK PARTIJEN”) NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN WINSTEN, GOODWILL, GEBRUIK, DATA, OF ANDERE INMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS WANNEER EEN LEFT2COOK PARTIJ IS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF TOEGANKELIJKHEID VAN, OF DE INCAPACITEIT DE SITE OF SERVICE TE GEBRUIKEN OF DAARTOE TOEGANG TE HEBBEN. 

U gaat ermee akkoord de Left2Cook partijen te vergoeden en te vrijwaren van alle schade, verliezen, kosten, claims of eisen (met inbegrip van juridische- en proceskosten) en gemaakte uitgaven, die door Left2Cook werden geleden of besteed ten gevolge van de claim van een derde partij in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van Left2Cook Services of uw schending van enige bepaling of voorwaarde van deze servicevoorwaarden. 

AFWIJZING VAN GARANTIES 

DE SITE EN DE SERVICES WORDEN AANGEBODEN OP EEN BASIS VAN “MOGELIJKHEID” OF “BESCHIKBAARHEID”. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN ALLE WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. LEFT2COOK GARANDEERT NIET DAT DE SITE OF SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS WORDEN WEERGEGEVEN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SERVICE OF DE SERVERS DIE DE SERVICE MOGELIJK MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT BESCHRIJVINGEN IN DE CONTENT OF AFBEELDINGEN OF ANDERE CONTENT DIE WORDT AANGEBODEN ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICE, JUIST, BETROUWBAAR, BIJGEWERKT OF VOLLEDIG ZIJN. 

U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN DATA ALS GEVOLG VAN DE DOWNLOAD VAN ENIGE CONTENT VIA DE SITE OF SERVICE. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT UW TOEGANG TOT DE SITE OF SERVICE VOOR ELKE FUNCTIE OF ONDERDEEL DAARVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. DE LEFT2COOK PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VERWIJDERING, MISLEVERING OF HET NIET OPSLAAN VAN ENIGE CONTENT OF GEPERSONALISEERDE INSTELLINGEN. 

VOLLEDIGE OVEREENKOMST / SCHEIDBAARHEID 

Deze servicevoorwaarden, samen met het privacy beleid en eventuele aanvullingen en aanvullende afspraken die u met Left2Cook maakt in verband met de Left2Cook Services, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Left2Cook betreffende de Left2Cook Services. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt geacht, dan wordt de bepaling zoveel mogelijk als noodzakelijk beperkt of verwijderd, en de overige bepalingen van deze servicevoorwaarden blijven volledig van kracht. 

CONTACT LEFT2COOK 

Voor informatie of vragen betreffende de service kunt u contact opnemen met Left2Cook op info@left2cook.nl. 

BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES 

Left2Cook kan uw gebruik van de services beëindigen als u de bepalingen van deze servicevoorwaarden schendt, als Left2Cook besluit de services te staken, of als vereist door de toepasselijke wetgeving. U kunt uw overeenkomst met Left2Cook beëindigen door uw Left2Cook-account te sluiten en het gebruik van de Left2Cook Services te stoppen. 

JURISDICTIE EN GESCHILLEN 

Deze servicevoorwaarden worden beheerst door de Nederlandse wet, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten. U en Left2Cook gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken, om een oplossing te vinden voor alle juridische kwesties die voortvloeien uit deze servicevoorwaarden. Left2Cook heeft nagelaten om eventuele rechten die hieruit voortvloeien niet te beschouwen als een verklaring van afstand van dergelijke rechten. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling in deze servicevoorwaarden ongeldig is, dan zal deze bepaling uit deze servicevoorwaarden worden verwijderd zonder dat de rest van dit document, waarvan de overige bepalingen geldig en van kracht zullen zijn, wordt aangetast.

[placeholder voor voorwaarden]